CONTACT

Tel:  +31 (0) 182 - 374318 
E-mail: info@sodan.nl

 

 

 

Uitgever van deze webpagina's is de firma:
Cleaning Solutions International bv hierna te noemen CSI  (Sodan® is een geregistreerde merk- en product naam)

Middelblok 41 2831 BJ Gouderak Nederland    

Directie: Dhr. Bé Scheffers                       

Handelsregisterinschrijving: 29043565      

BTW-nr.: NL803818774B01

 
 

Verantwoordelijk voor de inhoud en contactpersonen voor
de internetpresentatie zijn binnen ons bedrijf:
Dhr. Bé Scheffers
Auteursrecht:
© Copyright 2013 – CSI             

 

 • Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we het geheel ontbreken van fouten en de nauwkeurigheid van de opgenomen informatie niet garanderen. Mocht u van mening zijn dat er sprake is van conflicterende auteursrechten van derden of hebt u anderszins vragen, laat ons dat dan onmiddellijk weten. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De beschikbaarstelling op internet geeft u desondanks het recht om het gepubliceerde materiaal voor privé-doeleinden op te slaan en te vermenigvuldigen. Commercieel gebruik voor verdere publicatie of gratis distributie uitsluitend in overleg met CSI. Ook deze richtlijnen zijn onderhevig aan updates.

 

Aansprakelijkheid

 • CSI doet haar uiterste best op deze website alleen volledige en juiste informatie te publiceren, kan echter geen aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, de juistheid en volledigheid van de informatie aanvaarden. Deze site is voortdurend onderhevig aan veranderingen en aanvullingen die dienen voor het actualiseren en complementeren van de aangeboden informatie en functies. De uitgever van de site, CSI, is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inclusief gederfde winst, die met het gebruik van de geboden informatie en functies van deze site in verband kan worden gebracht. Dat geldt in het bijzonder ook voor de vermelde links (koppelingen) naar andere sites waarop CSI geen invloed heeft en voor de inhoud waarvan geen verantwoordelijkheid kan worden genomen.

 

Bescherming persoonlijke gegevens

 • CSI verplicht zich om de privésfeer en de persoonlijkheidsrechten van alle personen die via internet met ons communiceren te beschermen. Persoonsgerelateerde gegevens die ons via internet worden toegezonden, behandelen wij vertrouwelijk. De basis hiervoor zijn de respectievelijk geldende wettelijke bepalingen.

 

E-mailadressen

 • Als u ons uw e-mailadres geeft, communiceren wij met u via e-mail. Wij zullen dit adres echter niet aan derden buiten CSI en gelieerde applicateurs doorgeven. Worden er afhankelijk van de instelling van uw e-mailprogramma persoonsgerelateerde gegevens naar ons toegezonden, worden deze door ons vertrouwelijk behandeld. Er vindt geen versleuteling van de overgedragen informatie binnen de informatie-uitwisseling plaats.

 

Gebruikersregistratie

 • Indien u op onze website een registratieformulier met contactinformatie invult, wordt deze informatie gebruikt om opgevraagde productinformatie, berichten etc. aan u toe te zenden. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend voor die doeleinden gebruikt en niet aan derden buiten CSI en haar gelieerde applicateurs doorgegeven. De gegevens die u ons online doet toekomen, worden niet versleuteld.

 

Communicatie per e-mail

 

 • Indien u CSI een e-mail stuurt, wordt uw e-mailadres uitsluitend voor de correspondentie met u gebruikt. Voor de informatie-uitwisseling via deze webpagina's aanvaardt CSI geen aansprakelijkheid. In dit verband maakt CSI er uitdrukkelijk op attent dat de overdracht van gegevens per e-mail en elektronische post, bijvoorbeeld bij gebruik van het contactformulier, onbeveiligd via het internet plaatsvindt. Zodoende zouden deze gegevens door onbevoegde personen kunnen worden meegelezen en in extreme gevallen zelfs worden vervalst, zodat er op die manier misbruik van persoonlijke gegevens zou kunnen ontstaan. Ook bestaat de mogelijkheid dat uw e-mail op internet verloren zou kunnen gaan of foutief terecht zou kunnen komen.

 

Gebruiksvoorwaarden

 • Alle informatie op deze webpagina's is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, ook die van modificatie, vertaling, nadruk, van opslag in gegevensverwerkingssystemen en van reproductie, ook gedeeltelijk, behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van CSI. Via de webpagina's van CSI wordt geen licentie voor het gebruik van het intellectuele eigendom vanCSI of derden verleend.
 • Het gebruik van documenten (bijv. persberichten, productinformatiebladen, white paper, woordenlijst) van deze webpagina's is enkel toegestaan onder de voorwaarde dat (1) de hieronder genoemde copyright-vermelding op alle kopieën verschijnt en dat de copyright-vermelding en deze toestemmingsvermelding verschijnen, (2) de documenten van deze webpagina's slechts voor informatieve, zich in de privésfeer bevindende doeleinden worden gebruikt en niet via computernetwerken of andere media worden gepubliceerd en (3) de documenten niet worden veranderd. Het gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder commerciële doeleinden, is uitdrukkelijk verboden en kan aanzienlijke civiel- en strafrechtelijke gevolgen hebben.
 • Uitgezonderd van het hierboven beschreven gebruik zijn het design, de gebruikte afbeeldingen of foto's en de opmaak van de website 'www.sodan.nl'. De in de webpagina's van CSI opgenomen elementen zijn door ingeschreven rechten van industriële eigendom en andere wetgeving beschermd en mogen noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Geen enkel logo, grafisch, geluids- of beeldelement mag van de webpagina's van CSI worden gekopieerd of verder worden verspreid, tenzij er sprake is van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CSI. Alle op de webpagina's van CSI genoemde en eventueel door derden beschermde handelsnamen of handels- en fabrieksmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het betreffende geldende merkenrecht en de rechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van het enkel noemen ervan kan niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd! Als documenten van derden die op de webpagina’s van CSI ter beschikking worden gesteld, gebruikt, gekopieerd of verspreid worden, dan moet de originele copyright-vermelding eveneens op alle kopieën verschijnen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 • CSI of haar partners en haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van de contents, de actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie en de bijbehorende afbeeldingen die op de webpagina's van CSI zijn gepubliceerd. Al deze documenten en de bijbehorende afbeeldingen worden met uitsluiting van elke garantie ondanks meermalige controle van de inhoud aangeboden. CSI of haar partners en leveranciers aanvaarden geen garantie of verantwoordelijkheid voor deze contents, inclusief elke garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid en gangbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, industriële eigendomsrechten en de naleving ervan. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen CSI of haar partners en leveranciers, betrekking hebbende op schades van materiële of ideële aard en door het gebruik, in verband met het gebruiken of niet gebruiken van de geboden informatie of door foutieve of onvolledige informatie op de webpagina's van CSI veroorzaakt, zijn uitgesloten voor zover er van de kant van CSI of haar partners en haar leveranciers geen sprake is van aantoonbare opzet of grof nalatige schuld.
 • De documenten en de bijbehorende afbeeldingen die op de webpagina's van CSI zijn gepubliceerd, kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De daarin opgenomen informatie wordt regelmatig gewijzigd of aangevuld. CSI of haar partners en leveranciers behouden zich voor om te allen tijde en zonder specifieke aankondiging wijzigingen en/of verbeteringen en/of doorhalingen in een of meerdere van de daarin beschreven producten en/of een of meerdere van de programma's aan te brengen.

 

Links naar andere websites

 • Het zou mogelijk kunnen zijn dat enkele onderdelen van deze internetpresentatie verwijst naar internetpagina's van derden. Door op deze externe verwijzingen (links) te klikken, verlaat u de webpagina's van CSI. CSI heeft geen invloed op de huidige en toekomstige opmaak en de contents van de webpagina's waarnaar u wordt verwezen. Deze zijn niet onderworpen aan de controle van CSI. In dat verband neemt CSI derhalve uitdrukkelijk afstand van alle contents van deze webpagina's. CSI is niet aansprakelijk voor de inhoud, de beschikbaarheid, de juistheid en de nauwkeurigheid van de gekoppelde webpagina's, de aanbiedingen ervan, links of reclameboodschappen. Voor zover er door illegale, foutieve en/of onvolledige contents schade ontstaat die te herleiden is tot het gebruik dan wel verband houdt met het gebruiken of het niet-gebruiken van de geboden informatie van de gelinkte webpagina's, is alleen de aanbieder van de betreffende webpagina's waarnaar verwezen is verantwoordelijk. Voor zover CSI direct of indirect verwijst naar webpagina's van derden is zij uitsluitend aansprakelijk indien zij kennis draagt van het onrechtmatige karakter van de inhoud ervan en het voor haar technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik in het geval van onrechtmatige contents te voorkomen. CSI is ervan overtuigd dat op het moment van het plaatsen van de link de inhoud van de gekoppelde pagina's niets illegaals bevat. CSI neemt derhalve hierbij uitdrukkelijk afstand van alle inhoudelijke wijzigingen die na plaatsing van de link op de gekoppelde webpagina's worden aangebracht.

 

Copyright-vermelding

Copyright © 2013 Cleaning Solutions International bv
Middelblok 41 2831 BJ Gouderak Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Neem bij vragen contact op met CSI.

 

Overige bepalingen

 • De bovengenoemde gebruiksvoorwaarden of de bovengenoemde uitsluiting van de aansprakelijkheid dienen te worden beschouwd als onderdeel van de internet-presentatie van waaruit er naar deze pagina's is verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van de gebruiksvoorwaarden of de uitsluiting van de aansprakelijkheid niet, niet meer of niet meer volledig mochten beantwoorden aan de vigerende juridische situatie, laat dit de overige delen qua inhoud en qua geldigheid onverlet. In dat geval wordt het nietige of ongeldige deel vervangen door een deel dat het nagestreefde inhoudelijke doel van het nietige of ongeldige deel het meest benadert.

 

Voor informatie;

Cleaning Solutions Intern. bv - Sodan® Coatings

Bezoekadres: Middelblok 41  Postcode 2831 BJ  Gouderak

Postadres: Postbus 51  2830 AB  Gouderak

Tel:  +31 (0) 182 - 374318
E-mail: info@sodan.nl

Copyright © 2013 Sodan. Alle rechten voorbehouden. Webdesign door Internetbureau Antum